Unitat d'escolarització compartida

La Unitat d’Escolarització Compartida (UEC), és un programa de diversificació curricular específic per alumnes amb inadaptació al medi escolar i risc d’exclusió social, com a mesura d’atenció a la diversitat per a tots aquells alumnes que fan absentisme, mostren rebuig escolar, compten amb trets d’inadaptació escolar, risc de marginació i/o problemes de comportament. La UEC gestionada per la Fundació Projecte i Vida, atén a un total de 24 alumnes , dividits en dos aules.

La participació en aquest programa UEC, és l’últim esglaó en atenció a la diversitat i pretén respondre a la necessitat d’una atenció especialitzada, difícilment realitzable dins les estructures escolars ordinàries, per a tot un grup de joves que, trobant-se majoritàriament en el segon cicle de la ESO, són incapaços de seguir el ritme marcat per la resta del grup, per tal d’afavorir l’assoliment de les competències bàsiques de l’etapa i poder optar al títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria amb aquells alumnes que ja han esgotat les mesures d’atenció a la diversitat del Centre Educatiu referent.

Per aquests alumnes es proposa una adaptació curricular a partir d’una metodologia pràctica, manipulativa i motivadora que es concreta en activitats pensades i organitzades en funció de les seves necessitats i característiques particulars, pensant en un desenvolupament integral i en la capacitació per a una inserció a l’entorn social normalitzat amb l’objectiu de potenciar la confiança, reforçar els aprenentatges i evitar l’abandonament escolar.

La UEC compta amb personal qualificat, que es coordina amb els recursos socioeducatius de la zona que atenen a alumnes de la comarca d’Osona que compleixen els criteris esmentats anteriorment com a part del procés d’atenció individualitzada. La figura de l’educador assoleix el rol de puntal, d’assessor, d’orientador i de suport.

Tal com detalla el Departament d’Ensenyament, els alumnes han de tenir un mínim de 14 anys i un màxim de 16 per poder incorporar-se a la UEC. Aquesta franja d’edat comprèn directament l’etapa de l’adolescència, etapa de la vida, marcada per conflictes d’identitat personal i social, sumats als canvis maduratius, biològics i cognitius, que emmarca la situació de risc d’aquests joves.

Previ a la derivació, les 4 directrius bàsiques per a dur a terme el procés de derivació d’un alumne a la UEC, estan exhaustivament descrites al document d’organització i gestió de centres de secundària. Cal que l’IES referent hagi esgotat totes les mesures d’atenció a la diversitat amb l’alumne susceptible de ser enviat. En cas que amb aquestes mesures no hi hagi progrés cap a la reconciliació amb les mesures ordinàries, es plantejarà l’opció de l’escolarització compartida. Arribats a aquest punt, passarà a intervenir un professional mediador (coordinador pedagògic, psicopedagog, mestre d’educació compensatòria...) que coordinarà el cas des de la comissió d’atenció a la diversitat (CAD) del mateix centre educatiu.

Aquesta comunitat educativa avaluadora ha d’estudiar el cas del menor i prendre les decisions per a la seva continuïtat formativa segons la seva situació personal i familiar. Per tant, en aquest punt, és imprescindible informar a la família i introduir-la com agent participatiu, ja que la família o tutor legal és qui té l'última paraula en aquest procés derivatiu.

El primer contacte amb la família el realitza l’IES, el qual, a la vegada, informa al director de la UEC. Alhora, s’organitza una entrevista per conèixer el recurs. Aquest espai d’entrevista és doblement beneficiós; la família coneix l’espai, als professionals i els nous objectius formatius del seu fill.

Finalització del procés formatiu a la UEC

En funció dels objectius plantejats per a cada alumne i segons la seva situació personal, hi ha diferents motius pels quals, els alumnes finalitzen el seu procés formatiu a la UEC.
• Retorn de l’alumne al centre d’ESO de procedència.
• Haver complert els 16 anys i no fer un aprofitament positiu del recurs.
• Després d’un mes d’absentisme injustificat.
• Baixa voluntària.
• Canvi de domicili, ingrés a CRAE, CREI, Centre de justícia..
. • Finalitzar el 4t curs de l’ESO i acreditar l’etapa.
Remarcar que es fa un seguiment postinstitucional indefinit i a demanda amb tots els alumnes que han passat pel recurs.
Telèfon

938134383

Adreça

C/ Perot Rocaguinarda, 18 08500 Vic

Email

uec.vic@fundacioprojecteivida.org