Pisos assistits

Els Pisos Assistits ofereixen una alternativa estable i normalitzada d’allotjament i suport educatiu per a joves extutelats, per tal de què puguin arribar a la independència i l’assoliment de la seva plena autonomia personal, facilitant-los una resposta a les necessitats afectives, psíquiques, socials físiques i materials.

És un recurs temporal per joves d’entre 18 i 21 anys i comporta que des del moment de l’entrada, s’iniciï el procés educatiu i sociolaboral corresponent, que té com a finalitat la inserció i l’emancipació.

En aquest primer procés d’emancipació dels joves, oferim una atenció i acompanyament en l’alimentació, la higiene, el descans, tenir cura de si mateix, relacions sanes, formació i/o món laboral, respectant i donant a conèixer els drets i les obligacions fonamentals de la societat actual.

Des d’una perspectiva sistèmica i integral, donem una atenció individualitzada en el seu pas pels pisos, fomentant la responsabilitat individual, autonomia, coneixement de les pròpies capacitats, responsabilitat, cultura de l’esforç i una actitud crítica, per així esdevenir una persona autònoma i preparada per la vida adulta.

OBJECTIU GENERAL

Donar la possibilitat al noi/a que surt d’un Centre Residencial d’Acció Educativa CRAE, que acabi de completar el seu procés maduratiu amb un mínim de suport i recolzament possible.
Proporcionar allotjament i assessorament per la consecució de la seva autonomia i funcionament normalitzat de la vida dins la comunitat.
La tasca formativa i de suport d’un Pis Assistit, ha de ser la continuïtat dels valors treballats al Centre. El que canviarà substancialment serà la manera de demanar-los o indicar-los.
Gestionar la documentació i donar suport a la realització dels tràmits administratius, amb la plena col·laboració dels joves, per tal de potenciar l’aprenentatge en aquest àmbit.
Sabem que el principi de " l’experiència dels demés no em serveix a mi " és ben certa en tota la nostra població. Per tant, a través de les errades, encerts i altres tipus d’experiències , es podrà incidir i aconsellar al noi.
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS

El Pis Assistit ha de servir com a "pont" entre el Centre i l’autonomia total.
- Assessorar, acompanyar al jove en tots els processos d’inserció sociolaboral, potenciar la responsabilitat a través del manteniment de l’ocupació laboral per assolir la plena autonomia.
- Fomentar els hàbits de convivència i solidaritat amb la resta de residents, així com el respecte dels espais comuns i la normativa bàsica existent.
- Potenciar en els joves la dimensió personal, relacional, laboral i formativa, a través de l'acompanyament, assessorament i suport, per tal d’apropar al jove a una autonomia personal afavoridora.
- Orientar als joves en la gestió del seu temps lliure, per potenciar les seves aficions i gustos, mostrant-li els passos necessaris per conèixer nous recursos ampliant així el seu àmbit de relació.
Telèfon

931064247

Adreça

C/ del Nadal- Esbart 08500-Vic

Email

projecteivida@fundacioprojecteivida.org